ماهنامه علوم زمین و معدن ۱۳۱-۱۳۰

ماهنامه علوم زمین و معدن ۱۳۱-۱۳۰
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۵