علوم زمین و معدن ۱۴۰

علوم زمین و معدن ۱۴۰
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۶