علوم زمین و معدن ۱۴۲

علوم زمین و معدن ۱۴۲
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر الهام معینی
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۶