فصلنامه‌علوم‌زمین شماره ۱۰۶ زمستان ۱۳۹۶

فصلنامه‌علوم‌زمین شماره  ۱۰۶ زمستان ۱۳۹۶
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
ویراستار نعیمه موسوی
مدیر اجرایی نرگس غمامی
همکاران دکتر سید علی آقانباتی-دکتر محمدهاشم امامی-دکتر فریدون سحابی-دکتر کاظم سیدامامی-دکتر سعید علیرضایی-دکتر منوچهر قرشی-دکتر محمدرضا قیطانچی-دکتر حمید نظری- دکتر حسین معماریان- دکتر محمد ولی ولیزاده- دکتر ابراهیم قاسمی نژاد- دکتر محمد رضا قاسمی
طراح روی جلد علیرضا امری کاظمی
گرافیست نرگس غمامی- معصومه نوروزی
تاریخ انتشار ۰۱ فروردین ۱۳۹۶

مقاله ها

۱. دریافت متن کامل و رایگان مقالات فصلنامه شماره ۱۰۶ زمستان ۱۳۹۶

۲. سخن سردبیر

۳. زمین شناسی، سنگ نگاری، کانه زایی و مطالعه میانبارهای سیال محدوده اکتشافی مسگرآباد (جنوب خاور تهران)

۴. فرایند دولومیتی شدن و ارتباط آن با رخساره های رسوبی و کیفیت مخزنی سازندهای دالان بالایی و کنگان در ناحیه جنوب خاور خلیج فارس

۵. شناسایی مناطق مستعد مس- طلای پورفیری در برگه ۱:۱۰۰۰۰۰ جنوب سه چنگی با استفاده از روش‎های AHP و FAHP

۶. تحلیل زمین‌ساختی منطقه آوج– آبگرم با استفاده از روش‌های سنجش‌ از دور و تحلیل الگوی فرکتالی، شمال ‌باختر ایران

۷. بررسی و مقایسه ژئوشیمی توده های نیمه‌ژرف باردار و نابارور با نگرشی بر شواهد آداکیت ها در محور دهج-میدوک (شمال شهربابک)

۸. نقش ژئوپارک‌ها‌ در ملاحظات گردشگری آمایش سرزمین؛ مطالعه موردی: ایجاد ژئوپارک در استان لرستان

۹. ریزرخساره‌ها، محیط‌های رسوبی و چینه‌نگاری زیستی سازند آسماری در برش دشت روم (جنوب یاسوج)

۱۰. فعالیت ماگمایی پس از برخورد در منطقه آلموقلاق، باختر ایران

۱۱. بررسی تراورتن‌های ارومیه- دختر شمالی و مقایسه آنها با تراورتن‌های سنندج- سیرجان شمالی با استفاده از ایزوتوپ‌های پایدار ۱۸O و ۱۳C

۱۲. تاریخچه رسوب گذاری و پس از رسوب گذاری عضو گوری در جنوب خاور حوضه رسوبی زاگرس

۱۳. سنگ‌‌‌‌‌‌‌نگاری، ژئوشیمی و جایگاه زمین‌ساختی سنگ‌‌های آتشفشانی ترشیری منطقه بشگز (شمال باختر سربیشه، خراسان جنوبی)

۱۴. کانی‌شناسی و زمین‌شیمی کانسار آهن سیریز، شمال‌باختر زرند، استان کرمان

۱۵. ارزیابی خطر زمین‎لغزش در منطقه چهارگوش قزوین-رشت (شمال ایران)

۱۶. ژئوشیمی، خاستگاه ژئودینامیکی و منشأ احتمالی ارتوگنیس های کوهستان بلقیس، شمال باختری ایران

۱۷. تحلیل ساختاری ساختمان گشتاسب در جنوب دشت سروستان (ناحیه فارس داخلی _ زاگرس)

۱۸. منشأ و جایگاه تکتونوماگمایی فعالیت آتشفشانی کواترنری دره الموت

۱۹. رخساره ها، محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند نیریز (ژوراسیک زیرین) در منطقه فارس

۲۰. کاربرد کلینوپیروکسن در تعیین پتروژنز سنگ های آتشفشانی شمال خاور روستای علون‌آباد (خاور اصفهان)

۲۱. بهینه سازی تعیین رده رخساره‌های پتروفیزیکی با تحلیل سریع مؤلفه های مستقل و تبدیل کسینوسی گسسته پایه K نزدیک ترین همسایه در میدان مارون مخزن آسماری

۲۲. مطالعه محیط دیرینه بخش مارنی سازند فرخی بر پایه استراکدا (ایران مرکزی)

۲۳. شیمی کانی‌های سنگ‌های بازالتی پرمین شمال بلده (البرز مرکزی): بحث زمین‎دمافشارسنجی و جایگاه زمین‎ساخت- ماگمایی