فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۰;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۸۰;
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران نویسندگان:دکتر سیدعلی آقانباتی، دکتر جمشید افتخارنژاد، دکتر مصطفی زاهدی، دکترناصر خوئی، مهندس مصطفی شهرابی، دکتر منوچهر صدرزاده، دکتر منصور علوی نائینی، دکتر جعفر کیمیا قلم، مهندس محمدعلی ملاک پور،سید علاءالدین واعظ لاری
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۳