فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۷۷;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۷۷;
صاحب امتیاز نویسندگان:علی اکبر اسلامی، سهیلا بوذری، محسن پورکرمانی، محمدهاشم امامی، محمد قویدل سیوکی، اسدا… گرانمایه، رضا موسوی حرمی، ام.سی.شنگور، محمدرضا شیخ الاسلامی، آ.و. مصطفی شهرابی
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران دکتر سیدعلی آقانباتی، دکتر جمشید افتخارنژاد، دکتر مصطفی زاهدی، دکتر ناصر خوئی، مهندس مصطفی شهرابی، دکتر منوچهر صدرزاده، دکتر منصور علوی نائینی، دکتر جعفر کیمیاقلم، مهندس محمدعلی ملاّک پور، سیدعلاءالدین واعظ لاری
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۷۳

نویسندگان:علی اکبر اسلامی، سهیلا بوذری، محسن پورکرمانی، محمدهاشم امامی، محمد قویدل سیوکی، اسدا… گرانمایه، رضا موسوی حرمی، ام.سی.شنگور، محمدرضا شیخ الاسلامی، آ.و. مصطفی شهرابی