فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۷۶;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۷۷;&#۱۷۷۶;
صاحب امتیاز محمود مهر پرتو، پرفسور محود ترکیان، محمدولی ولی زاده، داریوش اسماعیلی، بهرام سامانی، جن ژویی، گواسوتائو، تائوکوان، ایرج مغفوری مقدم، محمدجعفر محمد زاده فخری
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران دکتر سیدعلی آقانباتی، دکتر جمشید افتخارنژاد، دکتر مصطفی زاهدی، دکتر ناصر خوئی، مهندس مصطفی شهرابی، دکتر منوچهر صدر زاده، دکتر منصور علوی نائینی، دکتر جعفر کیمیاقلم، مهندس محمد علی ملاک پور، سید علاءالدین واعظ لاری
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۲

محمود مهر پرتو، پرفسور محود ترکیان، محمدولی ولی زاده، داریوش اسماعیلی، بهرام سامانی، جن ژویی، گواسوتائو، تائوکوان، ایرج مغفوری مقدم، محمدجعفر محمد زاده فخری