فصلنامه علوم زمین شماره۸

فصلنامه علوم زمین شماره۸
صاحب امتیاز نویسندگان:رضا موسوی حرمی، دکتر رابرت ال برنر، فرهاد وحدتی دانشمند، مرتضی طالبیان، دکتر محسن پور کرمانی، فریده حلمی، سید حمید وزیری، علی آقا نباتی
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران سید علی آقانباتی، جمشید افتخارنژاد، مصطفی زاهدی، ناصر خوئی، منوچهر صدرزاده، منصور علوی نائینی، جعفر کیمیاقلم، محمدعلی ملاک پور، علاءالدین واعظ لاری
تاریخ انتشار ۲۳ مرداد ۱۳۷۲

نویسندگان:رضا موسوی حرمی، دکتر رابرت ال برنر، فرهاد وحدتی دانشمند، مرتضی طالبیان، دکتر محسن پور کرمانی، فریده حلمی، سید حمید وزیری، علی آقا نباتی