فصلنامه علوم زمین شماره۶

فصلنامه علوم زمین شماره۶
صاحب امتیاز نویسندگان : علی آقانباتی، نصراله خادم، علی درویش زاده، بهرام سامانی، محمدرضا تقوی، ایرج دیقیان، فرخ بزرگر، محمود احمدزاده هروی
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
همکاران سید علی آقا نباتی، ناصر خوئی، منصور علوی نائینی، منوچهر قرشی، جمشید افتخار نژاد، مصطفی زاهدی، منوچهر صدرزاده، جعفر کیمیا قلم، محمدعلی ملک پور، سید علاءالدین واعظ لاری
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۱

نویسندگان : علی آقانباتی، نصراله خادم، علی درویش زاده، بهرام سامانی، محمدرضا تقوی، ایرج دیقیان، فرخ بزرگر، محمود احمدزاده هروی