فصلنامه علوم زمین شماره۲

فصلنامه علوم زمین شماره۲
صاحب امتیاز نویسندگان: منصور علوی نائینی، منوچهر قرشی، دکتر مانوئل بربریان، م. شهرابی، شادروان امیر مباشر، ایراندخت بغدادی، علیرضا باباخانی، محمدرضا امینی چهرق، فرشاد جمالی، شهلا آذربایجان، محمدعلی ملاک پور
مدیر مسئول دکترمحمود احمدزاده هروی
سردبیر ناصر خویی
همکاران جمشید افتخارنژاد، سیدعلی آقانباتی، محمدهاشم امامی، مصطفی زاهدی، منوچهر صدرزاده، منصور علوی نائینی، منوچهر قرشی، جعفر کیمیاقلم، محمدعلی ملاک پور، سید علاءالدین واعظ لاری
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۷۰

نویسندگان: منصور علوی نائینی، منوچهر قرشی، دکتر مانوئل بربریان، م. شهرابی، شادروان امیر مباشر، ایراندخت بغدادی، علیرضا باباخانی، محمدرضا امینی چهرق، فرشاد جمالی، شهلا آذربایجان، محمدعلی ملاک پور