فصلنامه علوم زمین شماره ۵۵

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۵
صاحب امتیاز نویسندگان: محمد رضا عباسی، اسماعیل شبانیان بروجنی، علی نجاتی کلاته، وحید ابراهیم زاده اردستانی، حسین زمردیان، ابراهیم شاهین، کمال الدین بازرگانی گیلانی، محمد صادقربّانی، فاطمه هادوی، محمد انور محقی، مجید عباسپور، علیرضا قراگوزلو، محمد حسن کریم¬پور، محمد ح
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی مریم طالبی
همکاران دکتر سیدعلی آقانباتی ، دکتر محمد هاشم امامی، دکتر مانوئل بربریان. دکتر فریدون سحابی، دکتر کاظم سید امامی. مهندس مصطفی شهرابی. دکتر منصور علوی نائینی. دکتر منوچهر قرشی. دکتر محمد رضا قیطانچی. دکتر محمد حسن کریم پور. دکتر محمد لطفیو دکتر حسین معماریان
طراح پشت جلد علیرضا امری کاظمی
طراح روی جلد دکتر محمد رضا قیطانچی
گرافیست انتشارات دایره سبز
صاحب امتیاز انتشارات دایره سبز
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۴

نویسندگان: محمد رضا عباسی، اسماعیل شبانیان بروجنی، علی نجاتی کلاته، وحید ابراهیم زاده اردستانی، حسین زمردیان، ابراهیم شاهین، کمال الدین بازرگانی گیلانی، محمد صادقربّانی، فاطمه هادوی، محمد انور محقی، مجید عباسپور، علیرضا قراگوزلو، محمد حسن کریم¬پور، محمد حسین آدابی، آزاده ملک¬زاده شفارودی، نصراله عباسی، صفورا شاکری، محسن شریعت جعفری، جعفر غیومیان، مریم شفیع زاد، کاظم سید امامی، محمدرضا قربانی، کامران گشتاسبی، داود خدادادی، محمود عبداللهی، شاهرخ شهسواری، عباس قاسمی، محسن پورکرمانی، صدر الدین امینی، غلامحسین بلوریان، محمد رضا قیطانچی

مقاله ها

۱. تعیین وضعیت تنش به کمک روش برگشتی از صفحه‌های گسلی لبه جنوبی البرز مرکزی

۲. مدل‌سازی سه‌بعدی وارون داده‌های گرانی با استفاده از روش وارون‌سازی فشرده

۳. نهشت سلستیت استراتیفورم منطقه افتر، باختر سمنان

۴. ویژگی های زیست چینه‌ای سازند کلات بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در روستای خشت،دهانه ورودی شهر کلات و روستای چهچهه

۵. ارائه مدل‌های توسعه شهری با کاربرد سامانه‌های GISوRS و مدل‌های زیست‌محیطی

۶. بررسی منشأ منیزیت افضل آباد، چاه-خو و ترشک محمدی (خاور بیرجند) با استفاده از اطلاعات زمین شیمی عنصری و ایزوتوپهای اکسیژن و کربن

۷. آثار ردپای مهره‌داران میوسن در سازند سرخ بالایی، برش چینه‌شناسی مشمپا، استان زنجان

۸. بررسی ارتباط و همبستگی بین رسوب دهی با گسیختگی شیبها و رانش زمین در حوضه طالقان مرکزی

۹. سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازند دلیچای درباختر شاهرود (البرز خاوری)

۱۰. نقش تفریق ماگمایی و ذوب بخشی پوسته در تکوین سنگهای آتشفشانی اسیدی، جنوب دانسفهان

۱۱. تعیین ابعاد بهینه بلوک در استخراج معادن سنگ تزئینی به روش سیم برش الماسه

۱۲. شناسایی فازهای موجود در کیک فیلتر نیکل و کادمیم به‌دست آمده از فرایند تولید الکترولیتی روی و تعیین عوامل مؤثر در فراینداسیدشویی آن

۱۳. بررسی ساختاری مجموعه دگرگونی سورسات(شاهین‌دژ)

۱۴. توربیدیت‌های غنی از خاکستر آتشفشانی و بادزنهای زیر دریایی در سازند کرج

۱۵. ویژگیهای زمین لرزه ویرانگر هشتم خرداد ماه ۸۳ بلده- کجور در البرز مرکزی با تحلیل شکل موج میدان دور

۱۶. سخن سردبیر