فصلنامه علوم زمین شماره ۵۸

فصلنامه علوم زمین شماره ۵۸
صاحب امتیاز اسداله محبوبی, رضا موسوی حرمی، مهدی نجفی‌، پرویز منصوری دانشور، سید مهران حیدری، ابراهیم راستاد، محمد محجل، سیدمحمدجواد شمسا ، ایرج مغفوری مقدم، مازیار حقیقی، عبدالرحیم جواهریان، ایرج عبداللهی فرد، علی شکاری فرد، حسین رحیم پور بناب، کاظم سید امامی، احمد خ
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
ویراستار دکتر سروش مدبری
مدیر اجرایی انتشارات دایره سبز
همکاران سیدعلی آقانباتی (استادیار ‚ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور )، محمد هاشم امامی( استادیار ‚‌سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مانوئل بربریان (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، فریدون سحابی (دانشیار ‚‌پژوهشکده علوم زمین)، کاظم سید
طراح پشت جلد احسان موسوی
طراح روی جلد هوشنگ دشتبان
گرافیست انتشارات دایره سبز
صاحب امتیاز انتشارات دایره سبز
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۴

اسداله محبوبی, رضا موسوی حرمی، مهدی نجفی‌، پرویز منصوری دانشور، سید مهران حیدری، ابراهیم راستاد، محمد محجل، سیدمحمدجواد شمسا ، ایرج مغفوری مقدم، مازیار حقیقی، عبدالرحیم جواهریان، ایرج عبداللهی فرد، علی شکاری فرد، حسین رحیم پور بناب، کاظم سید امامی، احمد خاکزاد، شکوفا شعبان، حبیب ملائی، رضا شریفیان عطار، جعفر قمی اویلی، محمد جعفر محمدزاده، رضا فلاحت، مریم حسینیون، کاظم سید امامی، یعقوب لاسمی، مهران آرین، منوچهر قرشی، محسن پورکرمانی، عبدالحسین احمدنیا، منوچهر امیری، مهرداد براتی، ایرج رسا، سیامک باقریان، اسماعیل درویشی، محسن مؤذن، احمد خاکزاد، شهباز رادفر، محسن پورکرمانی، علی وصال، محمد رضا قیطانچی، نوربخش میرزایی، احمد سدیدخوی

مقاله ها

۱. چینه نگاری سکانسی و تاریخچه تغییرات سطح آب دریا در سنگهای آهکی سازند کلات (ماستریشتین بالایی) در شمال مشهد

۲. کانه‌زایی طلا در پهنه‌برشی شکل‌پذیر کرویان (جنوب‌ باختر سقز-کردستان)

۳. دیرینه‌شناسی و محیط دیرینه سازند تاربور در اطراف خرم‌آباد

۴. وارون سازی بر پایه مدل بر روی داده‌های لرزه‌ای سه بعدی میدان نفتی آب تیمور

۵. کانی شناسی و ژئوشیمی کانیهای ثانوی مس در رگه‌های باریت-کالکوپیریت کانسار باریت اردکان

۶. بررسی کانی‌شناسی، سنگ شناسی، دگرسانی و سنگ ژئوشیمی کانسار مس باغ خشک (شمال خاور سیرجان)

۷. ویژگیهای زمین شناسی و اکتشافی بوکسیت جاجرم (جنوب باختری خراسان شمالی- شمال باختری خراسان بزرگ)

۸. رخساره‌های میکروسکوپی و محیط رسوبی نهشته‌های کربناتی سازند نسن در بخش شمالی البرز مرکزی

۹. تحلیل و تلفیق داده‌های ژئوفیزیک هوایی و انطباق آن با تصاویر ماهواره‌ای جهت ثبت دگرسانیهای منطقه میانه ـ آذربایجان شرقی

۱۰. زیست چینه‌شناسی و رسوب‌شناسی سازند کشف رود با توجه خاص به زیای آمونیتی

۱۱. تأثیر ساختاری سامانه‌های گسلی تراگذر کره بس در کمربند چین خورده و رانده زاگرس

۱۲. ارتباط بین فروچاله‌های دشت فامنین – کبودرآهنگ- قهاوند با سنگ کف منطقه

۱۳. بررسی توان کانی سازی توده گرانیتی ملاطالب، با استفاده از ویژگیهای ژئوشیمیایی

۱۴. ریخت زمین ساخت گسل کوهبنان

۱۵. تحلیل داده های زمین شناسی و زمین شیمیایی رخنمون باباعلی

۱۶. فعالیت لرزه خیزی البرز در شمال ایران براساس داده‌های شبکه لرزه نگاری محلی

۱۷. سخن سردبیر