ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۱

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۱
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر عباس سلمان پور
تاریخ انتشار ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۵