ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۲

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۲
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر عباس سلمان پور
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۳۸۵