ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۸

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره۸
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر عباس سلمانپور
تاریخ انتشار ۲۳ آذر ۱۳۸۵