فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۴;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۳;

فصلنامه علوم زمین شماره&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۴;-&#۱۷۸۰;&#۱۷۸۳;
صاحب امتیاز سیدمحسن حائری، سیدشهاب الدین یثربی،علی ارومیه‌ای ،ابراهیم اصغری ،جلیل قلمقاش، منصور وثوقی عابدینی،هرو بلون،محمدهاشم امامی،محمد پورمعافی ،حمیده رشید ،سید محمود فاطمی عقدا ،جعفر غیومیان ،عقیل اشقلی فراهانی ،یعقوب‌ لاسمی‌ ،هادی‌ امین ‌رسولی ،مجید شاه پسندزاد
مدیر مسئول مهندس محمد تقی کره ای
سردبیر دکتر منوچهر قرشی
قائم مقام مدیر مسئول دکتر محمد هاشم امامی
تاریخ انتشار ۲۳ دی ۱۳۸۲

سیدمحسن حائری، سیدشهاب الدین یثربی،علی ارومیه‌ای ،ابراهیم اصغری ،جلیل قلمقاش، منصور وثوقی عابدینی،هرو بلون،محمدهاشم امامی،محمد پورمعافی ،حمیده رشید ،سید محمود فاطمی عقدا ،جعفر غیومیان ،عقیل اشقلی فراهانی ،یعقوب‌ لاسمی‌ ،هادی‌ امین ‌رسولی ،مجید شاه پسندزاده،میرعلی اکبرنو گل سادات ،علیجان آفتابیارسیا مقتدری ،احمد خاکزاد ،ساسان لیاقتبدیل پهلوان،علی فاخر،ماشاءالله خامه چیان هومایون صنیعی ،وحید ابراهیم زاده اردستانی