ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۱۴

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۱۴
صاحب امتیاز ماهنامه علمیُ آموزشی ُ خبری
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر عباس سلمان پور
تاریخ انتشار ۲۳ خرداد ۱۳۸۶

ماهنامه علمیُ آموزشی ُ خبری