ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۱۵

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۱۵
صاحب امتیاز ماهنامه علمیُ آموزشی ُ خبری
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر عباس سلمان پور
تاریخ انتشار ۲۳ تیر ۱۳۸۶

ماهنامه علمیُ آموزشی ُ خبری