ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۲۲

ماهنامه علوم زمین و معدن-شماره ۲۲
مدیر مسئول رضا جدیدی
سردبیر عباس سلمان پور
مدیر اجرایی الهام معینی
تاریخ انتشار ۲۳ بهمن ۱۳۸۶