نقشه ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲٬۳۵۷ مورد.
#عنوان‌گروهنوعنام استانمقیاسفایلطول جغرافیایىعرض جغرافیایى
    
1ایندکس زون های UTM ایرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیملی- از ° تا ° از ° تا °
2ایندکس نقشه های زمین شناسی 250 هزارمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیملی- از ° تا ° از ° تا °
3ایندکس نقشه های زمین شناسی 100 هزارمسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیملی- از ° تا ° از ° تا °
4گسل های ایران (مقیاس دو میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیدو میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
5آورتين 7643- چینسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی1:100000- از ° تا ° از ° تا °
6محور چین (مقیاس یک میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
7ایندکس 100 هزار نقشه های زمین شناسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیملی- از ° تا ° از ° تا °
8ایندکس 250 هزار نقشه های زمین شناسیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیملی- از ° تا ° از ° تا °
9نقاط آتشفشانیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
10گسل های ایران (مقیاس 5 میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی5 میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
11گسل های ایران (مقیاس 2/5 میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی2/5 میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
12گسل های ایران (مقیاس دو میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیدو میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
13گسل های ایران (مقیاس یک میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
14گسله‌های ايرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
15پهنه های مستعد تولید گرد و غبارسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
16پهنه بندی خطر زمین لغزشسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
17پراکندگی غارهای ایرانسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
18پتانسیل آب های کارستیسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومییک میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
19واحدهای کواترنری (مقیاس دو میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومیدو میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °
20واحدهای ماگمایی (مقیاس ۲/۵ میلیونیوم)سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشوررقومی2/5 میلیونیوم- از ° تا ° از ° تا °