خلخال

شماره ۵۷۶۵
مقیاس 1:100000
نام استان گیلان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸.۳ تا °۴۹
عرض جغرافیایى از °۳۷.۵ تا °۳۸
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: گیلان