طارم

شماره ۵۷۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان زنجان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸.۳ تا °۴۹
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: زنجان