سلطانیه -خدابنده

شماره ۵۷۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان زنجان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸.۳ تا °۴۹
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی نائینی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه علی بیگ ، کوه قره داغ، کوه سفید

کلید واژه ها: زنجان