پلدشت

شماره ۵۰۶۸
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵ تا °۴۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۹ تا °۳۹.۵
گروه زمین شناسی
توضیح مختصر این شیت از نقشه زمین شناسی به صورت سیاه وسفید موجود است.

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى