همدان

شماره ۵۷۵۹
مقیاس 1:100000
نام استان همدان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸.۳ تا °۴۹
عرض جغرافیایى از °۳۴.۵ تا °۳۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان اقلیمی، سبزه ئی، سهیلی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه گونی Kuh r Goni، گسل سیاه کمر-علویSiiah kamar- Alavi F. ، کوه کلاه قاضی Kuh e kolah ghazi ، کوه الوند Kuh e Alvand

کلید واژه ها: همدان