قره‌ضیاءالدین

شماره ۵۰۶۷
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵ تا °۴۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۸.۵ تا °۳۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان اسکوییOskuie ، حاجی علیلو Hajialilu، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه دربند، کوه گونرKuh e Gounar، کوه گشا آغل Kuh e Ghosha Aghol

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى