بندر انزلى

شماره ۵۸۶۴
مقیاس 1:100000
نام استان گیلان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹ تا °۴۹.۳
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۷.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نظری، عمرانی، شهیدی، سلامتی، موسوی
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه گشت،رودخانه ماسوله ، دریاى خزر

کلید واژه ها: گیلان