رودبار

شماره ۵۸۶۳
مقیاس 1:100000
نام استان گیلان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹ تا °۴۹.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶.۵ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نظری، سلامتی، حیدری، علوی، لطفی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه خدا آفرین، کوه قرمزدشت، رودخانه قزل اوزنGhezel ozan River

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: گیلان