ابهر

شماره ۵۸۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان قزوین
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹ تا °۴۹.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
توضیح مختصر نقشه وگزارش به صورت pdfموجود است.

کلید واژه ها: قزوین