آوج

شماره ۵۸۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان قزوین
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹ تا °۴۹.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بلورچی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل حسن آباد، گسل آوج، منطقه رزن

کلید واژه ها: قزوین