رزن

شماره ۵۸۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان همدان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹ تا °۴۹.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علائی Alai، مهابادی، فودازی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل امیرآباد، دشت گل آذر

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: همدان