وفس

شماره ۵۸۵۹
مقیاس 1:100000
نام استان مرکزى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹ تا °۴۹.۳
عرض جغرافیایى از °۳۴.۵ تا °۳۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان کهنسال، رادفر، مدحج، ذوالفقاری
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه قره داغGharahdagh ، رودخانه قره چاى

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: مرکزى