شازند

شماره ۵۸۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان مرکزى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹ تا °۴۹.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: مرکزى