تسوج

شماره ۵۰۶۶
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵ تا °۴۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۸ تا °۳۸.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان خدابنده، امینی فرد، سهیلی
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاچه ارومیه Uromieh lake،کوه علمدارKuh e Alamdar،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى