رشت

شماره ۵۹۶۴
مقیاس 1:100000
نام استان گیلان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹.۳ تا °۵۰
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۷.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نوگل سادات ، کشانی، وکیل، حلمی، داوری، عروج نیا
عناصر و داده های موجود در نقشه تاقدیس کچا Kach Anticline، سفیدرود، گسل گالش زمین Galesh zamin F.,

کلید واژه ها: گیلان