تاکستان

شماره ۵۹۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان قزوین
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹.۳ تا °۵۰
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان کوه سیاه، کوه تخت رستم، کوه آبدالی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سیاه، کوه تخت رستم، کوه آبدالى

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: قزوین