نوبران

شماره ۵۹۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان مرکزى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹.۳ تا °۵۰
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان ملائی، خلعتبری، امامی، باباخانی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل نوبران، کوه گدور لار، کوه زرد

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: مرکزى