ورچه

شماره ۵۹۵۷
مقیاس 1:100000
نام استان مرکزى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹.۳ تا °۵۰
عرض جغرافیایى از °۳۳.۵ تا °۳۴
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: مرکزى