الیگودرز

شماره ۵۹۵۶
مقیاس 1:100000
نام استان لرستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹.۳ تا °۵۰
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عبدالهی، جعفریان، سهیلی،
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه هشتاد، کوه هیزابKuh e Hizab، کوه بلال

کلید واژه ها: لرستان