اشنویه

شماره ۵۰۶۴
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵ تا °۴۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۷.۵
گروه زمین شناسی

مبلغ ‎ریال۴۰۰٬۰۰۰

کلید واژه ها: آذربایجان غربى