قزوین

شماره ۶۰۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان قزوین
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰ تا °۵۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان رادفر، هاشم امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه راندگی کوشک Kooshk Thrust، کوه آسمانگرا Kuh e Asmangera، گسل شمال قزوین North gazvin fault ، کوه زال خانیKuh e Zalkhani

کلید واژه ها: قزوین