اشتهارد

شماره ۶۰۶۱
مقیاس 1:100000
نام استان قزوین
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰ تا °۵۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵.۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان یوسفی، هاشم امامی، علوی، عروج نیا
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل آبیک، گسل عباس آباد، گسل مردآباد

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: قزوین