ساوه

شماره ۶۰۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان مرکزى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰ تا °۵۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان قلمقاش، فنودی، مهرپرتو
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل نورعلى بیگ، گسل قشلاق، گسل کوشک نصرتKousk e nosrat Fault، گسل ساوه

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: مرکزى