سلفچگان

شماره ۶۰۵۸
مقیاس 1:100000
نام استان مرکزى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰ تا °۵۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۴.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سلطانی، کهنسال، قمیان
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل ورینWarin Fault، کوه گل گزKuh e Gol gaz،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: مرکزى