گلپایگان

شماره ۶۰۵۶
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰ تا °۵۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه قبله Kuh e Ghebleh، کوه برج، کوه قره بیشه Kuh e ghareh bisheh

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان