فریدون‌شهر

شماره ۶۰۵۵
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰ تا °۵۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۲.۵ تا °۳۳
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان