سردشت

شماره ۵۰۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵ تا °۴۵.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان شهیدی ، جلالی، سلامتی، فنودی، صادقی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه کلاس Kuh e kellas، کوه جاسوسانKuh e Jasosan،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى