زاویه

شماره ۶۱۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان مرکزى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰.۳ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: مرکزى