کوه‌‌دهق

شماره ۶۱۵۶
مقیاس 1:100000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰.۳ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان موسوی، بهرهمند، سهندی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل دهق Kuh e Dehagh، کوه صالح Kuh e Saleh، گسل گل دره Gol dareh Fault

کلید واژه ها: اصفهان