شهرکرد

شماره ۶۱۵۴
مقیاس 1:100000
نام استان چهارمحال
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۰.۳ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۲.۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: چهارمحال